O nás

Nadační fond Incrementum byl založen za účelem poskytování pomoci dětem, mladistvým a mladým lidem do 24 let věku, nacházejícím se ve ztížených životních, zejména sociálních, podmínkách za účelem podpory jejich osobnostního rozvoje.

Účelem fondu je vyhledávat děti, které mají v určité oblasti osobnostního zaměření nezanedbatelný potenciál. Nadační fond se stává pro konkrétního jedince impulsem ke stanovení dílčího osobního cíle a k rozvoji / růstu vlastních schopností. Nadační fond Incrementum působí dlouhodobým kontaktem a podporou mladého člověka v jeho zvolené rozvojové oblasti jako motivační činitel v soustavném kvalitativním posunu vlastních kompetencí.

Nadační fond Incrementum se zaměřuje na děti a mladistvé vyrůstající v prostředí ústavní péče i mimo ni. Cílovou skupinou jsou děti s různorodým sociálním znevýhodněním, děti s tělesným, či smyslovým postižením. Nadační fond Incrementum podporuje vybrané jedince přímým přidělením materiálního daru (obvykle věci, či předmětu úzce souvisejícího s oblastí jeho zaměření). Další možností stimulace mladého člověka je zapůjčení hodnotného předmětu, nebo přístroje k užívání za účelem rozvoje konkrétních schopností. Tato zápůjčka může být termínovaná na konkrétní období, př. bez časového omezení. Příjemce hmotné výpůjčky se smluvně zavazuje předmět výpůjčky předat dalšímu zájemci o rozvoj osobních dovedností (podpora Nadačního fondu tedy slouží k dílčímu růstu nadaného a cílevědomého jedince na jeho životní cestě a může fungovat jako putovní podněcující prvek).

Významným faktorem při rozhodování o udělení některé z uvedených podpor je vlastní, samostatné rozhodnutí jedince o dosažení konkrétního sledovatelného posunu v životní oblasti. Může se jednat o zájmovou, volnočasovou vrstvu osobnosti, o úspěšnost ve vzdělávací oblasti, nebo o zaměření na pomoc a podporu vrstevníkům či dalším osobám. Tento osobní cíl je výstižně formulován ve smlouvě o poskytnutí podpory Nadačním fondem.